a) A Bíráló Testület (továbbiakban: BT) célja a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége és tagegyesületei által rendezett országos, nemzetkö..." />
Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfő: 9-17 óráig
Kedd: 9-17 óráig
Szerda: 9-19 óráig
Csütörtök: 9-17 óráig
Péntek: 9-15 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
11562416


Bíráló Testület Szervezeti és Működési Szabályzata

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége

Bíráló Testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

 

I. A Bíráló Testület feladatai

1.

a) A Bíráló Testület (továbbiakban: BT) célja a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége és tagegyesületei által rendezett országos, nemzetközi, területi és egyesületi kiállításokon részt vevő galambok, baromfik, díszmadarak és nyulak szakszerű értékelése, bírálata. Megrendelés esetén külső felkérések teljesítése és telepi bírálatok végzése.

b) A fenti rendezvényeken és helyszíneken csak a szövetségünk Standard Bizottsága által elfogadott, fajtaleírással rendelkező vagy a standard bizottság által elfogadtatás alatt álló állatfajták egyedei értékelhetők.

2.

a) A legalább 3 éves M.G.K.SZ. tagsággal és eredményes tenyésztői múlttal vagy a közössége kifejezett ajánlásával rendelkező, önként jelentkező tenyésztők részére bírálói tanfolyamokat indít. Elméleti és gyakorlati képzést biztosít tanfolyamközi és záróvizsgával, melyekhez előadókat és vizsgáztatókat bocsát rendelkezésre.

b) A tanfolyamok részvételi és vizsga díjainak beszedése, mely összeget a szövetséghez kell elküldeni.

c) A bírálók minősítése és nyilvántartásba vétele, a bírálói igazolványok kiadása.

d) A szakbírálók nyilvántartásba vétele, a szakbírálói igazolványok kiadása.

e) A testület tagjainak évenként továbbképző előadásokat tart, melyen a testületi tagok legalább évente egyszeri megjelenése kötelező, ez ugyanis a bírálati munka egyik alapfeltétele.

 

II. A Bíráló Testület felépítése

1. A Bíráló Testület működése

a) A testület maga készíti el ügyrendjét, melyet a szövetség elnöksége hagy jóvá.

b) A BT az MGKSZ taggyűlése által jóváhagyott költségvetés figyelembevételével gazdálkodik, ebből fedezi a felmerülő költségeit.

2. A Bíráló Testület tagjai

a) A BT tagjai azok a tenyésztők, akik bírálóképző tanfolyamot végeztek és eredményes vizsgát tettek.

b) A tagok az évenként kötelező továbbképzésen részt vesznek és így az adott kiállítási szezonra érvényesített bírálói igazolvánnyal rendelkeznek.

c) A bíráló a BT tagsági viszonyt következmények nélkül egy évig szüneteltetheti (nem vesz részt a továbbképzésen, beteg stb.). Hosszabb szüneteltetés esetén az érintett személyeknek új vizsgát kell tenni.

d) Megszűnik a tagsági viszony, ha a bíráló

 • saját akaratából kéri megszüntetését,
 • egyesületi tagsága megszűnik,
 • egymás utáni két évben nem vesz részt a kötelező továbbképzésen, és így nem érvényesítteti bírálói igazolványát,
 • egymás utáni két évben nem végez bírálati munkát,
 • belföldön vagy külföldön megbízólevél nélkül bírálói munkát végez.
 • ha a testület vezetősége szabálytalanságok, visszaélések, részrehajlás, sorozatos szakmai tévedések vagy méltatlan magatartás miatt kizárja a tagok sorából.

 

3. A Bíráló Testület szervei és működésük

a) A testület tagságának ülését a testület elnöke hívja össze. Az ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

b) A testület vezetősége

 • A testület vezetőségének tagjai: a BT elnöke, titkára és a fajtacsoport főbírálók. A működő szakosztályok képviselői tanácskozási joggal, részt vehetnek a vezetőség ülésein.
 • A vezetőség szükség szerint, de legalább évente ülést tart, melyet az elnök hív össze,
 • A vezetőség dönt a bírálóképző tanfolyamok helyéről, idejéről, az évenkénti továbbképzések idejéről és tematikájáról,
 • biztosítja a tanfolyamok előadóit és kijelöli a vizsgáztató bizottság tagjait,
 • a tagegyesületek és klubok kiállításaira, írásbeli kérésre e-mailben bírálókat küld. Az írásbeli kéréseket a kiállítás időpontja előtt legalább 15 nappal el kell küldeni a BT vezetőségének a BT e-mail címére. A bírálókat lehetőleg úgy kell irányítani, hogy a területileg legközelebb eső bírálók kerüljenek kiküldésre, illetve minden tag lehetőleg egyenlő mértékben juthasson munkalehetőséghez
 • kijelöli az országos és nemzetközi kiállításokon kiállított fajták bírálóit. Kijelöli az ország határain kívüli, nemzetközi kiállításokra küldendő bírálókat. Ezek névsorát megküldi a szövetség elnökének, aki a bírálókat megbízólevéllel látja el,
 • ügyrendet készít, melyet a szövetség elnöksége hagy jóvá.

4. A Bíráló Testület tisztségviselői és feladataik

a) Elnök

 • A BT elnökét a szövetség közgyűlése választja meg.
 • A BT elnöke a szövetség elnökségének tagja, melyben a testületet képviseli.

b) Titkár

 • A testület titkárát a BT vezetősége választja, a BT elnök javaslata alapján.
 • A testület elnökének akadályoztatása esetén az elnököt helyettesíti.
 • Végzi az adminisztrációt, ezen belül a testület tagjairól számítógépes nyilvántartást vezet, melyben szerepel a bíráló neve, elért címe, bírálói igazolványának száma, érvényessége, lakcíme, egyesülete, a bíráló munkára való kiküldésének adatai, valamint a bírálati munkájával kapcsolatos megjegyzések.
 • Felkérés, illetve megrendelés alapján bírálókat delegál az adott bírálati helyre.
 • A testület tagjait bírálói (szakbírálói) igazolvánnyal látja el, amelyen feltünteti az általa bírálható állatfajokat, az igazolvány kiadásának évét és a bíráló nevét.

 

5. A Bíráló Testület tagjainak besorolása

a) A BT. vezetősége a testület tagjait – képzettségük és végzett munkájuk, beadott szakbírálói pályázatuk alapján – bíráló, főbíráló, illetve szakbírálónak minősíti, esetenként vezető bírálói feladatkörrel bízza meg.

 • Bíráló aki a bírálóképző tanfolyamot elvégezte. Bírálati munkát végezhet egyesületi, területi kiállításokon, jegyzőként közreműködhet magasabb szintű kiállításokon. Külön kérésre a BT. elnök egyedi megbízása alapján, ettől el lehet térni. Igazoltan kiemelkedő tudással, szakmai cikkek írásával és 50 alkalommal végzett kifogástalan bírálói munkával kvalifikálja magát a főbírálói címhez szükséges vizsgára.
 • Főbíráló az a bíráló, aki a címhez szükséges vizsgát sikeresen teljesíti. A főbíráló rendszeresen ír a szövetség szaklapjába, Tudásával, munkájával aktívan segíti bírálótársait.
 • Fajtacsoport főbíráló az, akit a testület a vezetőség javaslata alapján az egyes faj vagy fajtacsoport bírálóinak szakmai irányításával, képzésével, munkájuk felügyeletével bíz meg.
 • Vezetőbíráló: az a Főbíráló, akit a BT. elnöke egy adott kiállításra vezető bírálói teendők ellátásával bíz meg. Amennyiben öt főnél több beosztott bíráló van a kiállításon bírálói feladatot nem végezhet. Öt főnél kevesebb esetén maximum 25-30 egyedet minősíthet. Az elvégzett munkáról jelentést ír a B.T.-nek.
 • A BT tiszteletbeli tagja az a testületi tag aki több évtizedes munkája elismeréséül kéri vagy a B.T. vezetősége javasolja tiszteletbeli tagnak, amelyet az elnökség hagy jóvá Mentesül a kötelezettségek alól de tanácsaival segítheti a Testület munkáját.
 • Szakbíráló lehet, akit a BT. vezetősége a bíráló által benyújtott pályázat értékelése kapcsán szakbírálónak minősített.
 • szakbírálói címet pályázat útján lehet megszerezni.
 • Minden főbíráló pályázhat fajtacsoportra (alcsoportra) és pályázhat egy, vagy több adott fajtára is.
 • Minden bíráló pályázhat egy, maximum két adott fajtára pályázhat.
 • Pályázni a címekre folyamatosan lehet.
 • A pályázatok elbírálását évente két alkalommal a BT. vezetősége végzi. (Szükség esetén a pályázó, vagy adott fajtaklub képviselő szóbeli meghallgatására is sor kerülhet az elbírálás során.)
 • Elutasító döntés esetén újabb pályázatot leghamarabb 3 év múlva lehet benyújtani.
 • A szakbírálói cím visszavonásig érvényes. A cím visszavonásáról vezető bírói vagy fajtaklub javaslatra a BT. vezetőség dönt.

Pályázati feltételek:

-          bírálótestületi tagság,

-          az adott fajtacsoportba tartozó fajták közül legalább egy fajta tartós, eredményes tenyésztése,

-          adott fajta esetén a fajta tartós, eredményes tenyésztése,

-          az adott fajtaleírás vagy fajtaleírások részletes ismeretén túl a tenyésztés jelenlegi külföldi és hazai állásának ismerete,

-          a napjainkban követendő tenyészirány, illetve tenyészirányok és a leggyakoribb hibák ismerete.

-          az adott fajtaklub vagy fajtaklubok támogatása.

 

 

-A pályázat tartalma:

-          1 db igazolványkép (1 évnél nem régebbi),

-          1 pld. kézzel írt szakmai önéletrajz, kitérve benne az adott fajta vagy fajták tenyésztésével kapcsolatos tapasztalatokra és elért eredményekre (min. 1 db A/4 oldalas terjedelemmel)

-          1 pld. szakdolgozat nyomtatott formában, fajtacsoport esetén fajtánként min. 1 db A/4 oldal terjedelemmel, fajta esetében min. 2 db A/4 oldal terjedelemmel, képpel vagy rajzzal kiegészítve.

-          1 pld. nyilatkozat, hogy a pályázó önéletrajzában foglaltak a valóságnak megfelelnek.

-          A fajtaklub vagy fajtaklubok véleményét a pályázatot elbíráló BT. vezetőség közvetlenül szerzi be.

-          Azoknál a fajtacsoportoknál, ahol a fajtacsoporthoz tartozó fajták több alcsoportba tartoznak, a pályázatnál konkrétan meg kell jelölni, melyik alcsoportra kéri a pályázó a szakbírálói címet.

 

Plágium, nem jogtiszta képek, illusztrációk használata a BT-ből való kizárást von maga után.

A pályázatot az MGKSZ címére, a BT. elnök nevére címezve kell benyújtani.

A szakbírálói címet elnyert bírálókról a BT. titkára külön nyilvántartást készít.

A szakbírálói cím elnyerésének ténye évszámmal, fajtacsoport vagy fajta megjelöléssel a szakbírálói igazolványra felvezetésre kerül.

 

6. Külföldi bírálat

a) Külföldi illetékességű bírálók csak hazájuk bírálói testületének hivatalos engedélyével működhetnek közre a szövetség és tagegyesületei kiállításain.

b) Csak a Bíráló Testület hivatalos megbízólevelével kiküldött bírálók által végzett munka fogadható el érvényesnek. Ellenkező esetben a bírálati eredmény érvénytelen, a tenyésztők minősítésébe nem számíthat bele.

 

7. Nemzetközi bírálók

a) A BT. vezetőség által javasolt, az MGKSZ elnöksége által elfogadott olyan A Főbírálók, akik Európa kiállításon bíráltak már, vagy min. két EE által szervezett bírálói továbbképzésen részt vettek.

 

 

Székesfehérvár.2019. április 28.

 

 

Jóváhagyva az MGKSZ elnöksége által Budapest 2019.05.08.-án