Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
14661171


Fajtaklub szabályzat (2004)


A MAGYAR GALAMB- ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGEFAJTAKLUB MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) alapszabálya (II. fejezet 12. rész), valamint szervezeti és működési szabályzata (I. rész, VIII.fejezet, 2. pont) a szövetség szakosztályain belül lehetőséget biztosít fajtaklubok szervezésére működtetésére.

A szövetség jelen szabályzatban az egységes működés biztosítása céljából a fajtaklubok tevékenységét következők szerint szabályozza.

A fajtaklub célja: A szakszerű és magas szintű tenyésztői munka közösségi feltételeinek megteremtése, az azonos fajú, fajtájú vagy azonos fajtacsoportba tartozó kisállatok egységes szempontok szerinti tenyésztésének elősegítése.

A fajtaklub működési szabályzatának felépítése:

I. A fajtaklub alapítása

II. A fajtaklub működése

III. A vezetők feladatköre

IV. Tagfelvétel, tagnyilvántartás

V. A tagok jogai

VI. A tagok kötelességei

VII. A tagsági viszony megszűnése

VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése

IX. A fajtaklubok kapcsolattartása

X. A bírálati feladatok

XI. Záró rendelkezések


I. Fajtaklub alapítása

A szövetség tagegyesületei azon tagjainak, akik azonos fajtájú vagy fajtacsoportba tartozó kisállatokat tenyésztenek (10 fő minimális létszám esetén) a szövetség illetékes szakosztályán keresztül a szövetség szakmai alelnökétől hozzájárulást kell kérni fajtaklubjuk megalapításához.

Szakmai alelnök hozzájárulása alapján lehet meghirdetni az érdekeltek meghívásával a fajtaklub alakuló ülését, melyre a szövetség küldöttjét és az illetékes szövetségi szakosztály vezetőségének képviselőjét meg kell hívni. Az alakuló gyűlésen kell megválasztani a fajtaklub tisztségviselőit (elnök, titkár, pénztáros, szakelőadó, vezetőségi tagok), indokolt esetben a területi felelősöket is.

A fajtaklub vezetésére olyan tenyésztőket kell választani, akik tenyésztői munkájuk, emberi magatartásuk és rátermettségük alapján a fajtaklub tagságának bizalmát élvezik és a vezetésre alkalmasak. A megválasztáshoz a jelenlévők szavazatának egyszerű többsége szükséges.

A fajtaklub alakuló ülésének jegyzőkönyvét az alapító tagok által aláírt jelenléti ívvel együtt meg kell küldeni az illetékes szövetségi szakosztálynak.

A megalakulást a szövetség vezetősége visszaigazolással veszi tudomásul. A megalakult fajtaklub ezt követően kezdheti meg tevékenységét.

MGKSZ keretein belül azonos fajták tenyésztőiből csak egy fajtaklub alakulhat.


II. A fajtaklub működése

A fajtaklub szakmai irányítását a szövetség illetékes szakosztályán keresztül végzi. Működési tevékenysége az alakuló gyűlésen meghatározott fajtájú kisállatok tenyésztésének fajtaleírás (standard) szerinti irányítását szolgálja. A klubtagok fő feladata kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező kisállatok tenyésztése és szakszerű tenyésztési információk továbbadása, közzététele. Szükséges tagsági összejövetelek, szakmai előadások tartása, valamint tanulmányi utak (dúclátogatások), klubkiállítások stb. szervezése illetve rendezése.

A felmerülő, de a fajtaklubon belül meg nem oldható szakmai (tenyésztési) problémák megoldását, bejelentés esetén az országos szakosztály támogatja.

A fajtaklub munkáját a klubtagok által 3 évre választott tisztségviselők és vezetőségi tagok, 3- 7 főből álló vezetőség irányítja.

A fajtaklub a tenyésztők szakmai jellegű, a klub nevét adó kisállat tenyésztésével kapcsolatos feladatok, problémák megoldásával foglalkozik. A vezetőség a klub szakelőadójának közreműködésével szakmai tanácsadást, előadásokat szervez a következő témákban:

         a fajtaazonosság biztosítását szolgáló tenyésztési feladatok,

         tartástechnológia, elhelyezési megoldások,

         tenyésztése, takarmányozási módszerek,

         állategészségügyi ismeretek terjesztése, állatgyógyászati készítmények és alkalmazásuk ismertetése,

• kiállítás előkészítés, versenyzés.

A fajtaklub legmagasabb fóruma a klub gyűlése. Klubgyűlést évenként kötelezően egyszer, de a tagság legalább 1/3-ának kérése alapján ismételten is meg kell rendezni. A klubgyűlésen hozott határozatok a fajtaklub híradójában vagy a szövetség lapjában közölhetők. A fajtaklub vezetősége a klubgyűlésen minden évben köteles a következő évre programozott munkatervet és a munkaterv anyagi hátterét biztosító költségvetést készíteni. A munkatervet és a költségvetést a klubgyűlés hagyja jóvá. A klubgyűlés határozatait a klub tagjai egyszerű többséggel és nyílt szavazással hozzák. Személyi kérdésekben a szavazás titkosan történik.


III. A vezetők feladatköre

Fajtaklub elnök

A fajtaklub elnökét a klub tagjai választják, aki felel a klub működéséért. Az országos szakosztály ülésein képviseli a fajtaklub érdekeit, szavazati jogával elősegíti a szakosztály és a fajtaklub eredményes működését. Az illetékes szakosztályi szakelőadóval egyeztetve irányítja a klubtagság tevékenységét. Szakmai kérdésekben a klubtagok által kialakított és a szakelőadó által javasolt álláspontot a szövetségének az országos szakosztályon keresztül előterjeszti. Munkájának eredményesebbé tétele céljából a klubtagok bevonásával az újszerű

problémák megoldására a szakelőadó vezetésével „szakmai bizottságot” hoznak létre. Az MGKSZ közgyűlésén tanácskozási joggal vesz részt.

Fajtaklub titkár

Nyilvántartja a klub tagjait. Kapcsolatot tart a szövetség szakosztályaival, más fajtaklubokkal és a fajtaklub munkájának eredményességét elősegítő egyéb szervezetekkel. Szükség szerint (akadályoztatás esetén) az elnök feladatait is elvégzi. Feladatának ellátásában akadályoztatása esetén a szakelőadó illetve a pénztáros helyettesíti.

Pénztáros

A klubtagok által a fajtaklub gyűlésen meghatározott működési hozzájárulást, az esetleges adományt vagy adományokat pénzátvételi bizonylat ellenében átveszi, azt kezeli. A fajtaklub pénzforgalmát pénztárkönyvben rögzíti. A klubvezetőséggel együtt a pénzvagyonért anyagilag felelős. Mivel a bevételek önkéntes hozzájárulásból és adományokból állnak, a szövetség csak szabálytalanság jelzése esetén ellenőrzi a pénztárkönyvet. Kifizetést csak az elnök meg a titkár hozzájárulása és aláírása alapján teljesíthet.

Szakelőadó

A fajtaklub szakmai vezetője, aki a klubtagság által tenyésztett kisállatok fajtaleírás szerinti tartásával, illetve a fejlődést mutató tenyésztési eredmények ismertetésével és véleményezésével tartja a kapcsolatot a klub és a szövetség standard bizottsága között. Feladata (honi fajta esetében) a fajtaleírás érvényének biztosítása azáltal, hogy a fajtán belüli pozitív változásokat az országos szakosztálynak időben jelzi. Módosító javaslatait a klubelnökkel együtt az országos szakosztályon keresztül juttathatja el a standard bizottsághoz. A tenyésztési időszak alatt a lehetőségek szerint szervezi és vezeti a dúclátogatásokat, a tapasztalatcseréket. Kiállítási szezonban szervezi az országos rendezvényeken való szereplést. A fajta jövőjét meghatározó, szakszerű bírálat biztosítására a Bíráló Testületnek javaslatot tesz a bíráló személyeket illetően. A klubtagság által tenyésztett kisállat fajtatisztaságának megóvásáért az elnökkel egyetemlegesen felelős. Kötelessége a szakszerűtlen, fajtarontó keresztezési beavatkozások megakadályozása. A tenyésztésre vonatkozó, mindenkori szakmai tanácsadás.

Vezetőségi tagok (területi vezetők)

Döntési szavazati joggal részt vesznek a vezetőségi üléseken. Számukat a klub nagyságától függően kell kialakítani! Amennyiben a fajtaklub létszáma és területi szétszórtsága szükségessé teszi, úgy a fajtaklub gyűlésen területi vezetőségi tagok is választhatók. Feladatuk, hogy munkájukkal az adott területen a klubtagság érdekeit képviseljék. Ténykedésüket a klub elnökének jelentik, illetve végzett munkájukról a klubgyűléseken kötelesek beszámolni.


IV. Tagfelvétel, tagnyilvántartás

A fajtaklub tagja csak az a tenyésztő lehet, aki az MGKSZ (szövetség) valamelyik

tagegyesületének rendes tagja. Felvételét a fajtaklubba a fajtaklub alakuló ülésén belépési nyilatkozat kitöltésével, később a nyilatkozatnak a fajtaklub titkárhoz történő eljuttatásával kérheti. A felvételről a klubtitkár előterjesztése alapján egyszerű többségi szavazással az évi rendes klubgyűlésen a klubtagság dönt. A felvett új tagot ezt követően a titkár, nyilvántartásba veszi.

A tagnyilvántartás a tenyésztők következő adatait tartalmazza:

         szövetségi törzsszám (padlásszám),

         név,

         lakcím,

         a klubtag egyesületének neve, nyilvántartási száma, címe,

         az elért tenyésztői minősítés,

         bíráló esetén besorolásának kategóriája,

         az általa tenyésztett állatfaj (fajok), fajta illetve fajták.


V. A tagok jogai

Minden nyilvántartott klubtag részt vehet a klub összejövetelein, rendezvényein:

         az összejöveteleken felszólalhat, javaslatokkal élhet, indítványokat tehet,

         választások esetén gyakorolhatja választói jogát és maga is megválasztható a fajtaklub bármely vezetői tisztségére,

         részt vehet a fajtaklub által rendezett fajtaklub kiállításon, a szövetség valamint a

         tagegyesületek kiállításain, megbízás esetén a fajtaklub tagjaként képviselheti klubját,

         klubtagsági jogait csak az esedékes évi működési hozzájárulás megfizetése és a tagsági viszony fennállása esetén gyakorolhatja.


VI. A tagok kötelességei

Minden tag köteles emberi és tenyésztői tevékenységével pozitívan hozzájárulni a fajtaklub céljainak megvalósításához,

         elfogadni és megtartani a szövetség és a fajtaklub szabályzatát,

         az általa tenyésztett kisállat legszebbnek és legjobbnak tartott egyedeit a fajtaklub kiállításon anyagi lehetőségei szerint minél nagyobb számban bemutatni,

         a szövetség által rendezett országos kisállat kiállításon a fajtaklubot a klubgyűlés

         megbízása alapján kisállatainak kiállításával képviselni,

         a működési hozzájárulási díjat időben megfizetni, melynek határideje tárgyév január 31-e.

A belépő klubtag felvételekor köteles a működési hozzájárulást megfizetni.

A fajtaklubtagok kötelessége, hogy az egyesületükben is eleget tegyenek az érvényes szabályzatnak és a tagdíjfizetési kötelezettségnek.


VII. A tagsági viszony megszűnése

  1. Kilépés – írásbeli nyilatkozattal
  2. Kizárás – a klub közgyűlésen hozott fegyelmi határozat alapján.
  3. Törlés – kötelezettségmulasztás miatt vagy klubgyűlési határozat alapján.
  4. Elhalálozás.
  5. A fajtaklub megszűnése.


VIII. A fajtaklub pénzkezelése és költségvetése

A fajtaklub, nem lévén önálló jogi személy, tagdíjat nem szed. A klub működése folyamán azonban különféle költségek merülnek fel, melyek fedezetéül a tagok működési hozzájárulási díjat fizetnek. Ennek összegét az alakuló gyűlés, majd az évenkénti klubgyűlés határozza meg. A megállapított összeget a fajtaklub minden tagja köteles a megadott határidőig a klub pénztárosának befizetni.

Egy tenyésztő több fajtaklubnak is tagja lehet, de ilyen esetben köteles a vonatkozó szabályok szerint valamennyi klubban működési hozzájárulási díjat fizetni. A fajtaklub pénztárosa a bevételt és kiadást pénztárbevételi, illetve pénztárkiadási bizonylaton köteles bevételezni, illetve kiadni. A pénzmozgást pénztárkönyvben kell összesíteni, melynek eredményét az éves

fajtaklub gyűlésen a tagsággal ismertetni kell. A pénztáros az éves munkaterv pénzügyi fedezetének biztosítására, a klub vezetőségével együttműködve, éves pénzügyi tervet terjeszt a tagság elé, melyben a következő évi működési hozzájárulási díj is megállapításra kerül.


IX. A fajtaklubok kapcsolattartása

A fajtaklubok a szövetség illetékes szakosztályainak legfontosabb szakmai alkotóelemei. Emiatt elengedhetetlenül fontos a szakosztály és fajtaklubok állandó kapcsolattartása a vezetőségen keresztül a szakosztályi értekezleteken, valamint a fajtaklub gyűléseken való, kölcsönös meghívás alapján történő részvétellel. A fajtaklub kapcsolatot teremthet külföldi fajtaklubokkal, igényelheti a szövetség szakmai, erkölcsi, anyagi és jogi támogatását. Megkülönböztetett figyelmet kell szentelnie a magyar kitenyésztésű kisállatfajták külföldi fajtaklubjaival és azok tagjaival való kapcsolatteremtésre és annak fenntartására. A fajtaklubnak a tagság tenyésztői munkája alapján iránymutató szerepet kell betöltenie a magyar kitenyésztésű és nemzetközileg elismert kisállatfajták fajtaleírásainak (standard) szem előtt tartásával és a genetikailag megalapozott, helyes tenyészirány széles körű elterjesztésével.


X. Bírálati feladatok

A fajtaklub a klubtagság által tenyésztett kisállatfajta szakszerű kiállítási bírálatának

biztosítására az illetékes szakosztályon keresztül kérheti bírálóinak a saját szakterületen történő továbbképzését. A klub a bírálói továbbképzésen eredményesen részt vevő bírálókat a Bíráló Testülethez benyújtott igény alapján kérheti fel az adott fajta szakszerű minősítésére.


XI. Záró rendelkezések

Ezt a szabályzatot az MGKSZ elnöksége 2004. október 16-i ülésén tárgyalta és a 41/2004. számú határozatával elfogadta.