Cím:
1076 Budapest,
Verseny utca 10. Fsz, 12/a
Postacím:
1433 Budapest,
Pf. 575.
Az iroda nyitvatartása:
Hétfőtől - péntekig: 9-17 óráig
Telefon:
(1) 342-5538
Internet:
www.mgksz.hu
Adószám:
19721972-2-42
Bankszámlaszám:
11707024-22322085

Látogatók száma:
14661126


Kiállítási Szabályzat (2017)

 MAGYAR GALAMB-ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

KIÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT
 
 
A kiállítások csoportosítása
Nemzeti /Szövetségi/ kiállítás:   Nemzeti Fiatal Kisállat Kiállítás
                                                      Nemzeti Kisállat Kiállítás
Fajtaklub kiállítás: A szövetség fajtaklubjának fajta kiállítása (fiatal, öreg). Megrendezhető önállóan, vagy más kiállításhoz kapcsoltan.
Egyesületi kiállítás: A szövetség egy vagy több egyesületének, fajtaklubjának szervezésében megrendezésre kerülő kiállítás megnevezésében szerepelhet a nemzetközi, a tájegységi /területi/, a fajtára utaló stb. elnevezés, de a nemzeti és országos jelzőt csak a Szövetség rendezvénye viselheti.
Nemzetközi kiállítás
- az Európa Szövetség /továbbiakban EE/ Európa kiállítása,
- a nemzetek szövetségei közötti meghívás alapján létrejött nemzetközi kiállítás, melyen a Szövetség hivatalosan képviselteti magát.
- fajta Európa kiállítás – az EE engedélyével és szabályai szerint rendezhető.
Általános rendelkezések
A Szövetség kiállítási szabályzatának előírásai kötelező érvényűek a Szövetség és a fajtaklubok kiállításain, ajánlottak a tagegyesületek által rendezett valamennyi kiállításra.
A szabályzatban leírtak kötelezőek a kiállítás rendezőire, a kiállításra nevező kiállítóra, a bírálatot végzőkre és a kiállítás valamennyi szakmai résztvevőjére.
A Szövetségi kiállítások egy hét védelmet élveznek valamennyi egyéb kiállítással szemben, amely szabály alól kérelem alapján különösen indokolt esetben az elnökség adhat felmentést a rendezők számára.
A kiállításra benevezett állatok egyedi ketrecekben, egyesével elhelyezve kerülnek bemutatásra. A nagytestű díszbaromfiak és a nagyméretű faroktollakkal rendelkező díszfácánok esetében nemenként egy-egy kerül a méretüknek megfelelő elhelyezést biztosító ketrecekbe.
Csak az előzőekben leírt módon bemutatott állatok bírálati eredménye vehető figyelembe a tenyésztői minősítéseknél.
A kiállításon csoportosan /nyolc egyed/ röpdében lehet elhelyezni a bemutatásra szánt galambokat, valamint az elhelyezés lehetőségétől függően egy hímnemű és kettő nőnemű egyed csoportosításban a díszbaromfi fajtákat. Ezek a kisállatok nem egyedi elbírálásban részesülnek, hanem csoportjuk kap minősítést.
A kiállítások rendezésénél törekedni kell az állatok egyszintes ketrecsorokban történő elhelyezésére. Az egyedi ketrecek etető-és itatóedényeinek elhelyezésénél biztosítani kell, hogy az állatok egymás edényeit ne használhassák. A ketrecsorok egymástól történő elválasztását (pl. kartonlappal) meg kell oldani.
Kiemelten fontos az érvényes állategészségügyi előírások szigorú betartása. Kötelező az egyedi védőoltással, vakcinával történő ellátást tanúsító és az adott kiállítási időre vonatkozó, érvényes hatósági állatorvosi igazolás megléte.
Az állat kiállítási ketrecbe történő elhelyezése előtt a kiállítás Rendező Bizottsága által megbízott személynek az állatorvosi igazolást hitelesen kitöltve, vakcina feltüntetésével illetve vakcinázás időpontjának feltüntetésével (vagy annak fénymásolatát) a kiállításra nevező tenyésztő köteles átadni. Az állat csak az igazolás megléte esetén helyezhető be a kiállítási ketrecbe. Állatvédelmi szempontból a kiállított egyedeket bírálói pálcával a kiállítás ideje alatt dresszírozni tilos!
A Szövetség hagyományainak megfelelően minden év novemberének második hétvégéjén rendezzük meg a Nemzeti Fiatal Kisállat Kiállítást, valamint december második hétvégéjén a Nemzeti Kisállat Kiállítást. Ezen időpontoktól eltérni csak rendkívül indokolt esetekben, elnökségi döntés alapján lehet.
A kiállításokat a Szövetség maga rendezi, vagy pályázat útján a nyertes egyesülettel közösen valósítja meg.
 
A kiállítás rendezőbizottsága
A Szövetség elnökségének a kiállítás megrendezésére vonatkozó döntésével egyidejűleg létre kell hozni a kiállítás Rendező Bizottságát /továbbiakban RB/, amely testületben a Szövetség részéről az elnökség által kijelölt személyek, az érdekelt egyesületek és klubok részéről pedig azok megbízott tagjai vesznek részt.
A Nemzeti Kiállítás RB elnökét a Szövetség elnöksége jelöli ki.
Az RB elnöke határozza meg a kiállítással kapcsolatos feladatok elvégzéséért felelős személyeket.
A RB a pályázati kiírás és a Szövetséghez benyújtott nyertes pályázat alapján meghatározza a legfontosabb gazdasági, szervezési feladatokat és határidőket.
Meghatározza a nevezési feltételeket, amelyeket a nevezési felhívásban és a nevezési íven szerepeltetnek, melyet a szaklapban megjelentet, valamint az internetes oldalon, továbbá az egyesületi és fajtaklub vezetőkön keresztül eljuttatja a tagságnak.
 
Az RB feladatai 
 1. A kiállítás helyének időbeni biztosítása a kiállítás megrendezésére.
 2. A kiállítás technikai összeállítása és megépítése, vagy az arról való gondoskodás.
 3. A kiállításra beszállított kisállatok fogadása, átvétele a kiállítás idejére.
 4. A bírálati lapon a ketrecben elhelyezett állat fajtájának feltüntetése.
 5. A kiállítási ketrecben, röpdében elhelyezett állatok szakszerű takarmányozása és itatása a kiállítás időtartama alatt.
 6. A keresletet kielégítő példányszámú, a bírálati eredményt tartalmazó kiállítási katalógus megjelentetése a kiállítás megnyitásának időpontjáig.
 7. A kiállításra nevezett állatok szakszerű bírálatának elvégzéséhez bíráló bizottság biztosítása. Továbbá biztosítani azt, hogy a bírálat ideje alatt a rendezőkön kívül más ne legyen a teremben.
 8. A bírálók részére térítésmentes étkezés biztosítása a kiállítás bírálati munkájának időtartamára, valamint az utazási költségek megtérítése, miután a bírálók a bírálatot tartalmazó bírálói lapokat a Rendező Bizottság irodájában leadták.
 9. A kiállítási díjátadás megrendezése a kiállítás ideje alatt.
 10. A kiállítás ideje alatt megvásárolt állatok kiadásának biztosítása megbízott személyek útján. Előre megjelölt eladási ár esetén az ár 10 %-át kell az eladónak megfizetnie szövetségi támogatásként. Az eladás tényét az RB megbízott tagjai kötelesek a ketrecfüggvényen feltüntetni.
 11. A kiállítás ideje alatt megbetegedett állatok elkülönített helyen történő megőrzése a kiállítás ideje alatt, a kiállítónak történő visszaadásáig.
 12. A kiállítás ideje alatt előforduló állat elhullás vagy eltulajdonítás esetén, a történtek észlelésekor azonnali jegyzőkönyv készítendő. Az állat ellenértéke minden esetben 5000 Ft/egyed. A káresetről és a megállapodásról készített jegyzőkönyvet az ügy lezárásáig meg kell őrizni.
 13. A bírálat után a ketrecek, röpdék biztonságos lezárása, az állatok folyamatos őrzése a kiállítás ideje alatt.
 A Nemzeti Kiállítások nevezési feltételei
  
A nemzeti kiállításokra a Szövetség tagjai egyénenként, vagy az egyesületeken és a fajtaklubokon keresztül nevezhetnek a kiállításnak az RB által kiírt feltételeinek teljesítése mellett.
Az MGKSZ tagsággal nem rendelkező kisállattenyésztők részére a nevezési lehetőséget kiállításonként az illetékes RB határozza meg.
Kiállításra nevezni a közzé tett kiállítási nevezési íven lehet a kért adatok beírásával.
A tulajdonos a nevezési határidő lejártáig jogosult állatát a kiállításra benevezni. Ezt követően a nevezés nem fogadható el. A nevezés dátumának postai feladás esetén a posta keletbélyegzőn szereplő dátum számít.
A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban közölt díj teljes mértékben kiegyenlítésre került.
A fiatal (24 éves korig) tenyésztők nevezési díja a nevezési díj 50 %-a. A kiállító fiatal koráról a benevezési lapon kell nyilatkozni.
A kiállításra nevezhető minden egészséges, az előírás szerinti egyedi jelöléssel megjelölt kisállat, amely túljutott a nagyvedlésen és kültakarója a fajtára jellemző mértékben kialakult.
A kiállításra nevezhető kisállatok faj-és fajtajegyzékét az MGKSZ fajtaleírásai alapján kell meghatározni. Ennek alapján fogadható el a kiállítási nevezés és biztosítható a szakszerű bírálat.
A Szövetségnél tenyésztői minősítésre pályázó tenyésztők bemutatásra kerülő kisállatai csak a Szövetségnél rendszeresített, és hivatalos jelölésként elfogadott egyedi jelzéssel ellátva kerülhetnek bírálatra. Egyéb megkülönböztető jelzés az állaton nem lehet!
A tulajdonos a nevezési lap aláírásával vállalja az MGKSZ valamennyi vonatkozó szabályzatának betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azokat.
  
A kiállítási bírálat
  
Kiállításokon a szövetségi Bírálói Testület /továbbiakban BT/ által felkért, megbízólevéllel rendelkező, a minősítésre kerülő állat bírálatára jogosító igazolvánnyal és bélyegzővel rendelkező, a bírálat elvégzésére alkalmas állapotban lévő bíráló végezhet bírálói tevékenységet.
Nemzeti kiállításon a bírálói lapok kétpéldányos kivitelben kerülnek kitöltésre, amelynek eredeti példányát a rajta szereplő bírálói minősítés katalógusba történő bejegyzése után az Minősítő Bizottság őrzi meg.
 
A kiállítók jogai és kötelességei
 
 1. A kiállításra kisállataikat benevező tenyésztők a kiállítással kapcsolatban azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek.
 2. A meghirdetett kiállításra valamennyi, a Szövetség keretein belül tenyésztői körrel rendelkező, elfogadott magyar nyelvű fajtaleírással rendelkező kisállat bemutatható, amelynek nevezését a kiállítás RB-a visszaigazoltan elfogadta.
 3. Az elfogadott fajtaleírással nem rendelkező, kitenyésztés alatt álló fajták bemutató jelleggel állíthatók ki a nemzeti kiállításokon, 50%-os nevezési díj mellett Az elfogadott nevezés alapján mindenki elvárhatja kiállított állatának szakszerű bírálatát. Az új kitenyésztésű, vagy visszatenyésztett fajták fajtaelismertetési módjára a Standard Bizottság külön szabályzata érvényes.
 4. Elfogadott nevezés esetén a nevező kötelessége az állatot a felhívásban közzétett időben a kiállítás helyszínére szállít(t)a(t)ni.
 5. Az állat(ok) átadásakor az átadó személy köteles az állat(ok) kiállíthatóságát igazoló kezelői állatorvosi igazolást az átvételt végző RB tagnak átadni. Igazolás hiányában az állat átvételét meg kell tagadni.
 6. A bírálati lapon a ketrecben elhelyezett állat nemének, gyűrűszámának (vagy egyedi jelölésének) feltüntetése.
 7. Az állat kiállításra történő beszállításának elmaradása esetén a nevezési díj nem követelhető vissza!
 Záró rendelkezések:
 
 1. A kiállítással kapcsolatban felmerülő, bírósági eljárást igénylő esetben a rendezvény helye szerint illetékes bíróságot kell elfogadni.
 2. A kiállítással kapcsolatos valamennyi pénzügyi vonatkozású kérdésben az RB illetékes.
 3. A kiállítással összefüggésben felmerülő valamennyi reklamáció benyújtásának határideje a kiállítás bezárása. A kiállítás bezárása után a kiállítással kapcsolatos reklamációnak nincs helye, kivéve a kiállítás időtartama alatt kezdeményezett, és a kiállítás bezárásáig le nem zárt, az RB-nél vagy az illetékes bíróságnál kezdeményezett ügyek.
 
Budapest, 2017. szeptember 6.
 
61/2017. Az elnökség elfogadja a Kiállítási Szabályzat változtatásait.